การเข้าเล่ม / เย็บเล่มลักษณะต่างๆ

Thai Chinese (Simplified) English
 • 1. Perfect ไสกาว

 • 2. Lie flat perfect (ไสกาวแบบใหม่ที่สามารถเปิดหนังสือได้ถึง 180° เหมือนกับหนังสือเย็บกี่)

 • 3. Burst perfect (เย็บกี่ ทากาวปกอ่อน)

 • 4. Case (ปกแข็ง จั่วปัง)

 • 5. Side stitch (เย็บด้านข้าง)

 • 6. Saddle stitch (เย็บมุงหลังคา)

 • 7. Screw and post (ใส่หมุด)

 • 8. Plastic grip (ตัวหนีบพลาสติก)

 • 9. Comb (ห่วงพลาสติก)

 • 10. Spiral (เข้าเล่มสันห่วง)

 • 11. Double-loop wire (เจาะรูเข้ากระดูกงู)

 • 12. Ring (ห่วงเหล็ก)

Share on