ขนาดกระดาษกับซองเอกสาร

Thai Chinese (Simplified) English
 • A4 (210x297 mm.) in
  C4 Envelope (229x324 mm.)

 • A5 (148x210 mm.) in
  C5 Envelope (162x229 mm.)

 • A4 (210x297 mm.)
  Folded Once in
  C5 Envelope (162x229 mm.)

 • A4 (210x297 mm.)
  Folded Twice in
  C6 Envelope (114x162 mm.)

 • A5 (148x210 mm.)
  Folded Once in
  DL Envelope (110x220 mm.)

 • A4 (210x297 mm.)
  Folded Twice in
  DL Envelope (110x220 mm.)

Share on