รูปแบบการพับกระดาษลักษณะต่างๆ

Thai Chinese (Simplified) English
 • (1.) 4 Page

 • (2.) 6 Page

 • (3.) 6 Page Accrodion

 • (4.) 8 Page Reverse Map

 • (5.) 8 Page French Fold

 • (6.) 8 Page Accrodion

 • (7.) 8 Page Short Fold

 • (8.) 8 Page Parallel

 • (9.) 8 Page Gate Fold

 • (10.) 8 Page Map Fold

 • (11.) 8 Page Accrodion

 • (12.) 12 Page Letter Fold

 • (13.) 12 Page Broadside

 • (14.) 16 Page Broadside

 • (15.) 16 Page Booklet

Share on